نقد اقتصاد سیاسی

درس‌های یک قرن


«درس‌های یک قرن» مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی و جستارهایی است که به مناسبت پایان سده‌ی چهاردهم خورشیدی ایرانیان، انتشار آن از دی‌ماه 1399 در سایت نقد اقتصاد سیاسی آغاز شد. در نظر داریم با انتشار این مجموعه بتوانیم تصویری از فرازوفرودهای جامعه و اقتصاد و سیاست و فرهنگ ایران در سده‌ی اخیر ارائه کنیم.

تاکنون در این مجموعه مقالات زیر منتشر شده است:

 

 

پرویز صداقت: بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند: درآمدی بر درس‌های یک قرن


مسعود نقره‌کار: آسیب‌شناسی روشنفکران ایرانی – تأملی در عقده‌ی حقارت عباس میرزایی


نسیم خاکسار: فردیت در شعر نیما – نو شدن فکر، نگاه و زبان در ادبیات داستانی و شعر معاصر ایران از مشروطه به بعد


سعید رهنما: از گسترش و گسستگی تا بی‌نظمی سازمان‌یافته- تحول صدساله‌ی صنعت در ایران


خسرو پارسا: شکوه پادرجایی – شاملو و سیاست از نگاه من


نازآفرین توکلی: دارالخلافه یا خانه‌ی ملت – روایت جدال دولت و ملت در صحنه‌ی سیاسی کشور


محمد صفوی: رگ‌های زمین، رگ‌های ما – صد سال مبارزه‌ی کارگران نفت برای عدالت اجتماعی – اقتصادی


هایده مغیثی: روییدن از گور مفاهیم کهنه – زنان و تجربه‌ی تجدد در ایران قرن چهاردهم


محمدرضا نیکفر: تعلق داشتن، تعلق نداشتن – بررسی عمومی مسأله‌ی انتگراسیون


پیمان وهاب‌زاده: سده‌ی جنبش‌های اجتماعی در سرزمینی که شتابان به‌سوی زوال تمدن می‌رود


علی کشتگر: ترجمان فاجعه – بحران محیط زیست در ایران


مهدیس صادقی پویا: دگرباشان ایرانی، لزوم صعود از «قربانی دیگران» به «ناجی خود»


رضا جاسکی: در پناه گذشته‌ی موهوم – رضاشاه در داوری تاریخ


علیرضا بهتویی: جابه‌جایی در مکان، حرکت در زمان – مهاجرت ایرانیان در صد سال گذشته


کاظم فرج‌الهی: فروافتادن و بازایستادن – جمع‌بست تجربی یک قرن تلاش برای سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر


نرگس ایمانی: نظاره‌ی اطفال؛ نظارت ابدان – تبار کودک «شدن» در ایران مدرن


حامد سعیدی: سرشت‌نشان‌های نولیبرالیسم در ایران – نقش دولت و سه دهه خصوصی‌سازی


مسعود نقره‌کار: جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران


پیمان وهاب‌زاده: «بوسه بر کاکل خورشید»: رخداد و جنبش: بازتاب‌های فلسفی بر سیاهکل


سیدرحیم تیموری: بن‌بست دولت توسعه‌گرا در ایران سده‌ی چهاردهم


علیرضا بهتویی: روایت‌های دیگر از حکایت فداییان 


عباس ولی: هویت ملی، شهروندی و کاستی‌های دموکراتیک در قانون اساسی


بهزاد کریمی: تشخیص سیاسی – بسیج اجتماعی – آمادگی برنامه‌ای: جمع‌بست تجربی


محمد مالجو: بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن؟


ناصر رحمانی‌نژاد: محمد مصدق: از صفحه‌ی تاریخ تا صحنه‌ی نمایش


پیمان جعفری: پیوندهای نفت و سیاست – اعتصاب‌های کارگران نفت و قدرت دوگانه در انقلاب 1357


خاطره شیبانی: زیر سایه‌ی دو انقلاب – گذر و نظری به صد سال هنر سینمای مردمی رضا معتمدی، راه دشوار حق‌مداری: نهاد وکالت در ایران معاصر


مهرداد درویش‌پور: گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران


یاسمین میظر: یک قرن مداخله‌ی خارجی در ایران


کریم پورحمزاوی: امپریالیسم و ریشه‌های توسعه‌ی ناموزون در ایران


  محمدرضا نیکفر: مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران