نقد اقتصاد سیاسی

گفت‌وگوهای سعید رهنما

Saeed-Rahnema

سعید رهنما

گفت‌وگوهای سعید رهنما با متفکران بزرگ جهان درباره‌ی گذار از سرمایه‌داری:

مسئلهی گذار از سرمایهداریگفتوگو با رابرت آلبریتون

مسئلهی گذار از سرمایهداریگفتوگو با ژیلبر اَشکار

مسئلهی گذار از سرمایهداریگفتوگو با لیو پانیچ

مسئلهی گذار از سرمایهداریگفتوگو با سام گیندین

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری: گفت‌وگو با کاترین سامری

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری: گفت‌وگو با پیتر یودیس

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری: گفت‌وگو با باربارا اپستاین

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری: گفت‌وگو با کوین اندرسن

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری: گفت‌وگو با اورسلا هیوز

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری: گفت‌وگو با ارون اتزلر

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری: گفت‌وگو با مایکل لبوویتز

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری: گفت‌وگو با اعجاز احمد