نقد

برچسب: حضور افعانستانی‌ها در ایران معاصر

افغانستانی‌ها در ایران / علی‌اکبر سجادی

یک سده حضور، عاملیت و برهم‌کنش با جامعه‌ی ایران:
وضعیت زیست پناهندگان افغانستانی و عاملیت و برهمکنش‌­های‌شان با جامعه‌ی میزبان در دو برهه‌ی اواخر قاجار و ایران پساانقلاب .