نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: فریدا آفاری

نگاهی به افزوده‌های مارکس بر چاپ فرانسوی «سرمایه» / فریدا آفاری

با در نظر گرفتن اهمیتی که مارکس برای چاپ فرانسوی کتاب سرمایه (1872-1875) قائل بود، ترجمه‌ی جدید حسن مرتضوی از کتاب سرمایه، افزوده های مارکس بر چاپ فرانسوی را در حاشیه‌ی هر صفحه منتشر کرده است. او با انجام این کار به خواننده این امکان را داده تا ویراست نهایی مارکس را با ویراست نهایی… ادامهٔ مطلب ›