نقد اقتصاد سیاسی

ناصر پاکدامن (1311-1402)

ناصر پاکدامن، عضو پیشین هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که در سال‌های بعد از انقلاب فرهنگی ناگزیر از مهاجرت از ایران و زندگی در فرانسه شده بود، صبح امروز دوم اردیبهشت‌ماه 1402 در بیمارستانی در پاریس درگذشت. در سال‌های پیش از انقلاب پژوهش‌های متعددی در توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران زیر نظر وی انجام شد.

:ازجمله آثار منتشرشده‌ی وی به زبان فارسی

جامعه شناسی اقتصادی [جزوه]/ناصر پاکدامن، تهران، 1348

یادداشتهائی از درس اقتصاد ایران [جزوه]/ناصر پاکدامن، تهران، 1350

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌: ن‍اص‍ر پ‍اک‍دام‍ن‌  ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍گ‌ (تهران، 1354)

آمار نامه اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم/ناصر پاکدامن، تهران 1355 (نقد اقتصاد سیاسی، 1397)
اص‍طلاح‍‌ن‍ام‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (ف‍ارس‍ی‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌. ف‍ران‍س‍ه‌)، تهران، 1358

اکونومی پلتیک (آداب مملکتداری)/ سیمون دو سیسموندی ؛ ترجمه رضا ریشار، محمدحسن شیرازی ؛ به کوشش و با مقدمه ناصر پاکدامن

قتل کسروی، انتشارات فروغ (کلن)، 2001

از ناصر پاکدامن در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:

آمارنامه‌ی اقتصاد ایران در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم

برچسب‌ها: , ,

دسته‌بندی شده در: نما, خبر

۱ پاسخ