نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: آیلان کردی

قدرت یک عکس: آیلان کردی و کودکان قربانی / آوات رضانیا

در دورانی که تصویر بر همه چیز غلبه پیدا کرده است و ما در جامعه‌ای حاد نمایشی زندگی می‌کنیم، جایی که نشانه‌های تصویری جایگاه واقعیت واقعی را گرفته‌اند، تصویر کودک کرد سوری آیلان، تلنگری به همه ما است. تلنگری که از بازنمودهای عادی و روزمره تصاویر فرا‌تر می‌رود. این تصویر، خاطره‌های سرکوب شده ما را… ادامهٔ مطلب ›