نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: رسانه بدیل

رسانه‌ی آلترناتیو در دهه‌ی سوم قرن بیست‌ویکم / همایون ایوانی

در نوشته‌ی حاضر، موضوع رسانه‌ی آلترناتیو به‌ مثابه بدیلی در برابر رسانه‌های حاکم (و بالطبع قدرت حاکم)، درهم‌تنیدگیِ «رسانه و سیستمِ اندام‌واره»‌ای که آن را تولید می‌کند، و در ادامه روندهای مشخص رسانه‌ای در دوره‌ی کنونی پرداخته می‌شود.