نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: رضا محمدی

گرامشی و تئاتر در قزوین / علیرضا بهتویی

رساله‌ای در باب کاربرد اندیشه‌های آنتونیو گرامشی در مبارزات اجتماعی
پرده‌ی اول: ایده‌ها، عمل و نتیجه
پرده‌ی دوم: گرامشی؛ «بحران»، «جنگ دیدگاه‌ها» و «نقش روشنفکران»
پرده‌ی سوم: کاربردهای امروز