نقد

برچسب: وظایف آموزگار سیاسی

رسالت آموزگار سیاسی / پل ریکور / ترجمه‌ی مهدی فیضی

ریکور بحث حاضر را در دو بخش ارائه می‌کند: نخست، می‌کوشد معین کندکه آموزگاران سیاسی، در چه سطحی از جامعه می‌توانند اثرگذار باشند؛ دوم ، می‌کوشد نمای کلی این اثرگذاری را مشخص سازد.