نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اتحادیه اروپا. کوین اندرسون

اوکراین: خيزشی مردمی در سايه‌ی روسيه‌ی پوتين / كوين اندرسن / ترجمه فرزانه راجی

چکیده: اوکراین خيزشي مردمي را با تضادهايي جدي، از جمله حضور ناسيوناليسم دست راستي و گرايش به نولیبرالیسم، تجربه كرده‌است. از آن زمان اوکراین مورد تهديد روسيه‌ي پوتين بوده است، كه بيش از هر چيز از خيزشي مشابه در مسكو مي‌ترسد. قيام اوکراین و پيامدهاي آن، هم از نظر ذهني و هم از نظر عيني،… ادامهٔ مطلب ›