نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اصلاح یا انقلاب

تداوم انقلاب یا توسل به رفرم؟ / ی. کهن

تمرکز بحث حاضر بر گرایش‌های چپ و سوسیالیستی‌ است. درون این گرایش، دو دسته‌ی اصلی وجود دارد: اِوُلوشونیست‌ها و رِوُلوشونیست‌ها. دسته‌ی اول خواهان سرنگونی انقلابی دولت هستند بی‌آن‌که خللی بر وجه‌ تولید کاپیتالیستی وارد شود و دسته‌ی دوم خواستار سرنگونی انقلابی دولت و تداومِ پیگیرِ انقلاب تا تغییر وجه تولید کاپیتالیستی است. مطلب حاضر تلاش می‌کند تا با تدقیقِ تعاریف و مواضع این دو گروه، و با استناد به تجارب تاریخی، پرتوی بر مسیر پیشا‌روی خیزش کنونی بیندازد.