نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اعتراضات علیه حجاب اجباری

حجاب، از کلافگی‌های روزمره تا استیصال / آذر تشکر

تحلیل خیزش شهریور 1401 برمبنای تجربه‌ی زیست زنانه

فروریختن دیوار: خدایی که دیگر بازنمی‌گردد / فاطمه صادقی

با خروش اعتراضی اخیر مشخص شد که خواست تغییر بنیادین در ایران امروز قوی و جدی است. وضعیت حکومت و جامعه در ایران امروز را می‌توان در ترکیبی از توانستن و خواستن توضیح داد: حکومت می‌خواهد ولی دیگر نمی‌تواند. جامعه می‌خواهد ولی شاید هنوز نتواند.

چهره‌ی ژانوسی مرگ ژینا / آرمان ناصری

تکرارها در تاریخ پروبلماتیک حجاب، از قانون کشف حجاب تا حجاب اجباری، نوعی کمدی تراژیک بوده است که در آن حق آزادی انتخاب زنان نادیده گرفته شده است. برهمین اساس، منظومه‌ی مفهومی حول حجاب- کشف یا اجبار- دلالت بر فرمی مشترک، باوجود محتوایی متضاد دارد. کاربست تاریخی نزاع قدرت حول مسأله‌ی حجاب، نشان‌دهنده‌ی ابژه‌شدن تن زن از سویی و از کف‌رفتن حق زن بر تن خویش از سوی دیگر است.