نقد

برچسب: اقتصاد سیاسی دولت سیزدهم

انقلاب یا ضدانقلاب: دولت جدید و تداوم سیاست‌های نولیبرالی / آرمان ذاکری

نقد سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم:

برای مردمی که سرنوشت‌شان باز فقیرتر شدن و سلب مالکیت است