نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: امیرعلی علیمحمدی

نگاهی روان‌کاوانه به ملی‌گرایی / آماندا میچین / ترجمه‌ی امیرعلی علیمحمدی

ملت‌ها اغلب به‌مثابه‌ یک شاخصه‌ی ’طبیعی‘جهان امری بدیهی انگاشته می‌شوند، چیزی که همیشه آنجا بوده، یک طبقه‌بندی که بی هیچ چون‌وچرایی بدان تعلق داریم. اما، بی‌گمان، همانطور که بسیاری از محققان اشاره می‌کنند، ملت‌ها سراسر ابداع تصادفی جهان مدرن هستند.