نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بازاندیشی سوسیالیسم

بازاندیشی سوسیالیسم / هیدایت گرین‌فیلد / ترجمه‌ی داود جلیلی

بازپس‌گیری توجه و بازسازی تصور جمعی خودمان وظیفه‌ی سترگی است. ما برای درک سبب‌های بحران و مشکلاتی که با آن مواجهیم، و اقدام جمعی موردنیاز برای خیر جمعی باید توجه‌ مردم را به صورت بسنده‌ای به دست بیاوریم. اگر باورکنیم، می‌توانیم این کاررا انجام دهیم، پس فکرمی‌کنم امید وجود دارد.