نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بحران اوکراین و هژمونی فرهنگی

هژمونی فرهنگی و عملکرد روشن آن در جنگ اوکراین / خسرو پارسا

نگرش به جنگ روسیه و اوکراین از زاویه‌ای خاص می‌تواند حائز اهمیت باشد و آن عملکرد شفاف و بارز هژمونی سیاسی – فرهنگی، در مفهومی است که گرامشی آن را به کار برده است.