نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: توزیع درآمد در بلغارستان طی چهار دهه‌ی گذشته

فرودستان و فرادستان در بلغارستان / احمد سیف

بررسی توزیع درآمد در بلغارستان از این نظر جالب است که دو دوره‌ی مختلف را دربر می‌گیرد. یعنی از سال 1980 تا 1989 که هنوز نظام اقتصادی پیشین برقرار است با دوران پس از فروپاشی سرمایه‌داری دولتی در این کشور.