نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: توزیع درآمد در تونس طی چهار دهه‌ی گذشته

فرودستان و فرادستان در تونس / احمد سیف

در میان این 51 کشور وضعیت در تونس با همه‌ی کشورها تفاوت دارد. یعنی تا جایی که براساس داده‌های آماری می‌توان قضاوت کرد وضعیت توزیع درآمد دراین کشور در مقایسه با سال 1980 بهبود یافته است. اگرچه، ممکن است میزان بهبود چشمگیر نبوده باشد ولی واقعیت بهبود قابل‌ کتمان کردن نیست.