نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: توزیع درآمد در هند طی چهار دهه‌ی گذشته

فرودستان و فرادستان در هندوستان / احمد سیف

از زمان کسب استقلال تا 1991 دولت هندوستان عمدتاً به صورت یک دولت مداخله‌گر عمل می‌کرد ولی در آن سال بحران جدی در تراز پرداخت‌ها باعث شد تا جهت‌گیری سیاست‌پردازی اقتصادی در هندوستان تغییر کند و از مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. در سال 1995 هند به سازمان تجارت جهانی پیوست و خبر داریم که در بیست سال گذشته با متوسط رشد سالانه 5.8 درصد یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در اقتصاد جهان را دارد. با توجه به رشد قابل‌توجه اقتصاد هندوستان، پرسش این است که برسر توزیع درآمد در این سال‌ها چه آمده است؟