نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: جک بارنز

سنجش نظری و انتقادی «حزب کارگران سوسیالیست»: گذشته و حال / کامران نیری

رساله‌ای انتقادی در باب: حزب پیشاهنگ لنین، اشرافیت کارگری، نظریه‌ی انقلاب مداوم، نظریه‌ی سرمایه‌ی انحصاری، استالینیسم و خصلت طبقاتی اتحاد شوروی، حکومت کارگران و دهقانان، جهان‌سوم‌گرایی، و کیش شخصیت جک بارنز در حزب کارگران سوسیالیست.