نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دلایل مخالفت دکتر محمد مصدق با طرح راه‌آهن سراسری رضاشاه ه

پیش‌درآمدی بر اقتصاد سیاسی ایران در قرن گذشته / احمد سیف

درباره‌ی شرایط اقتصاد ایران در آغاز قرن گذشته، و دلایل بازتولید خودکامگی در ایران پس از مشروطه، همراه با بحثی درباره‌ی دلایل مخالفت دکتر محمد مصدق با طرح راه‌آهن سراسری رضاشاه