نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دیالکتیک انقلاب

دیالکتیک جنبش انقلابی / علی رها

سخنی پیرامون کنش، اراده، خود-آگاهی و هدف:
در این فوران بیرون جهیده‌ی انزجار عمومی، در سرشت این خروش گسترده، و زیر آتش خشم آن چه اهدافی نهفته است؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌توان در فرایند کنشِ ‹نفی’، و از درون آن، خصلت ‹ایجابی› این جنبش نوین را استخراج کرد؟