نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: روناک رستم‌پور

جنبشی برای بازپس‌گیری «زندگی» / روناک رستم‌پور

در این روزها خیابان میعادگاه ما با کسانی‌ است که بارها آن‌ها را دیده‌ایم و بی‌تفاوت از کنارشان عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال قدم زدن و ایستادن در کنارشانیم و یک آن به خود می‌آییم و می‌بینیم که مشت‌های گره‌کرده‌ی در کنار ایشان چه آهنگین و هماهنگ به هوا می‌رود، صداهای کوتاه و کم‌توان ما در کنار ایشان چه جانی می‌گیرد و چه رعشه‌ای بر مخالف می‌افکند!