نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: زنجیره ارزش جهانی

پنج مشخصه‌ی نوامپریالیسم / چانگ انفو و لوو بائولین / ترجمه‌ی علی اورنگ

تعمیم نظریه‌ی امپریالیسم لنین در قرن بیست‌ویکم