نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: زن و فضای شهری

سهم زنان از خیابان / مرضیه بهرامی برومند

مقاومت زنان برای حضور در خیابان و فضای عمومی ادامه می‌یابد. خیابان‌ها به همان اندازه که حق مردهاست حق زنان است و سیاست‌های نظم حاکم باید بتوانند بستری برای حضور زنان مهیا کنند تا از گفتمان تک‌صدایی مردانه و استبدادی خیابان خارج شوند. تنها یک زن می‌تواند به خوبی و عمیقاً از تجربه‌ی غریبه‌گی و حذف خود در شهر و خیابان حرف بزند، و ما را به برساخت مفهوم زنانگی در جامعه‌ی سنتی نزدیک کند.