نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: سعیده کشاورزی

شعار و نیروی شلاق‌وارِ آن / سعیده کشاورزی

واکاوی شعارهای جنبش «زن، زندگی، آزادی»
__________________
«شعار»، همچون یک فرم فشرده‌ی اعتراضی خلق می‌شود تا مهلتی کوتاهِ را از حرف و کلام پر کند. شعار می‌آید تا به لحظه‌ی اعتراض غنا ببخشد، لحظه را تسخیر کند و حضور فشرده‌ی سوژه‌های معترض را در متن آن لحظه توضیح بدهد. شعار، با شفاف کردن دلایل هر اعتراض، محتوای آن را تبیین می‌کند. از این حیث می‌توان، مجموعه‌ شعارهای یک جنبش را مانیفست آن جنبش تلقی کرد.