نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: فرانتس فانون

فرانتس فانون و انقلاب امروز الجزایر / حمزه هموشن / ترجمه‌ی علی اورنگ

شصت سال بعد از مرگ فرانتس فانون انقلابیِ و انتشار شاهکارش، دوزخیان روی زمین، الجزایر انقلاب دیگری را تجربه می‌کند. در این مقاله، حمزه هموشن خلاصه‌ای از گزارش تاریخی افکار ضداستعماری فرانتس فانون، انتقادش از نخبگان حاکمیت پسااستعماری و جنبش مردمی (تظاهرات ۲۰۱۹-۲۰۲۱ الجزایر، معروف به حیرک، Hirak) که الجزایر را دربر گرفته است، ارائه می‌دهد.

فرانتس فانون / سعید بواَماما / ترجمه‌ی حمیدرضا سعیدیان

فرانتس فانون: من می‌گویم که چنین سیستمی که با خشونت مستقر شده است به منطق وجودی خود وفادار می‌ماند و بقای آن تابع حفظ این خشونت است… خشونت در رفتار روزانه، خشونت نسبت به گذشته که از هرگونه محتوایی تهی شده است، خشونت نسبت به آینده، زیرا مدعی ابدی بودن است.