نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: فرنگیس قادری

چرا ژینا؟ / فرنگیس قادری و اُزلم گونر

نام‌زدایی از زنان کرد و سیاست‌ آنان در خیزش آزادی‌خواهی ایران:
________________

بررسی سه‌ گونه‌ نادیده‌انگاری یا فرایند زدایش که حتی در میان حلقه‌های مترقی و فمینیستی نیز قابل‌مشاهده‌ است و نشان دادن این که چگونه به آرمان همبستگی آزادیخواهانه‌ی مردم ضربه می‌زنند