نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: فرید صابری

آزادی‌ها بدون لیبرالیسم / آندرو کولیر / ترجمه‌ی فرید صابری

می‌توان مفاهیم-ارزش‌های سیاسی را رمز زدوده کرد، یعنی نشان داد چگونه می‌توانند باعث بدفهمی شوند و چگونه می‌توان، با فرض یک سبک اندیشه‌ی سیاسی [رئالیستی] مبتنی بر تناقض‌های [اجتماعی واقعی] به جای سبکی بر محور ایده‌آل، آن‌ها را بدون بدفهمی به کار گرفت. در بحث حاضر این کار در زمینه‌ی مفهوم آزادی به کار می‌رود.

خاورمیانه، بحران و کارگران / گفت‌وگو با جوزف چونارا / فرید صابری

محورهای گفت‌وگو:
تداوم و واگرایی سیاست‌های خارجی- بایدن و ترامپ در قبال خاورمیانه و ایران
عوامل هدایت‌کننده‌ی تنش‌ها در ایران و خاورمیانه و نقش امپریالیسم و خرده‌امپریالیسم‌ها
امکان‌پذیری پروژه‌ی دولت رفاه در جهان امروز
دلایل ضعف جنبش‌های مترقی در برابر جنبش‌های پوپولیستی راست افراطی
و…