نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: لوتتا کمونیستا

توسعه‌ی بلندمدت، دولت‌های ملی و دموکراسی‌های امپریالیستی / گوئیدو لاباربرا/ ترجمه‌ی مهرزاد شجاعی

در مقایسه با امواج دور لیبرال دهه‌ی هشتاد و نود میلادی و بحران سرمایه‌داری دولتی، تأخیر در گذارهای سیاسی را باید در ویژگی استثنایی منطقه‌ی خاورمیانه، به دلیل وزن درآمدهای نفتی و مقابله‌ی نیروها حول منابع انرژی، یافت. رشد ناهنجار درآمدها تناسب بین جناح‌های بورژوازی عرب را بر هم زده و اشکال سیاسی عقب‌مانده را تداوم بخشیده است؛ بازی موازنه از تقویت هر نیرویی که ظرفیت مستقل برای هژمونی منطقه‌ای را داشت جلوگیری کرده است. هر دو روند به سلسله‌ای از درگیری‌ها و جنگ‌ها در خاورمیانه دامن زده‌اند و خواهند زد.