نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: لوییز میشل

«هنر برای همه! علم برای همه! نان برای همه!»

به‌یاد لوئیز میشل در صد‌و‌پنجاهمین سالگرد کمون پاریس:
همه باید مشعلی بردارند تا عصر آینده در پرتو نور گام بردارد. هنر برای همه! علم برای همه! نان برای همه!