نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: مناظره‌ی مایکل آلبرت و یانیس واروفاکیس بر سر جامعه‌ی پساسرمایه‌داری

تخیل جامعه‌ی پساسرمایه‌داری / مناظره‌ی مایکل آلبرت و یانیس واروفاکیس

مایکل آلبرت: نهادهای معرف سرمایه‌داری عبارتند از مالکیت خصوصی دارایی‌های تولیدی، کنترل اقتدارگرایانه‌ی محل کار، تولید برای سود، تقسیم کار شرکتی که در آن کارکنان قدرتمند بر کارکنان فاقد قدرت سلطه دارند، پاداش به‌ازای مالکیت، قدرت، و/یا محصول؛ و تخصیص توسط بازار و/یا برنامه‌ریزی مرکزی.
یانیس واروفاکیس: آیا آزادی ناب نه تنها مستلزم پایان بخشیدن به سرمایه‌داری بلکه نیازمند درجه‌ای از استقلال از جمع است؟