نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نسبت نفت و سیاست

پیوندهای نفت و سیاست / پیمان جعفری

درس‌های یک قرن:
اعتصاب‌های کارگران نفت و قدرت دوگانه در انقلاب 1357