نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نظریه‌ی میهن‌دوستی مبتنی بر قانون اساسی

نظریه‌ی عام میهن‌دوستی مبتنی بر قانون اساسی / یان ورنر مولر / ترجمه‌ی کسرا شعبانی

در این مقاله در قالبی هنجاری محدودیت‌های فی‌نفسه‌ی یک نظریه‌ی میهن‌دوستیِ مبتنی بر قانون ‌اساسی بررسی شده است. مدعی‌ام میهن‌دوستیِ مبتنی بر قانون‌ اساسی، یک ادعای اخلاقیِ هرچند نسبتاً متواضعانه، اما متمایز دارد. این نظریه تنها گونه‌ای لیبرال از ناسیونالیسم مدنی یا صرفاً زیرشاخه‌ای از ناسیونالیسم لیبرال نیست – و در عین‌حال به‌خودی‌خود نمی‌تواند نوعی همبستگی اجتماعی ایجاد کند که مشوق سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی برابری‌خواهِ کلان‌مقیاس باشد.