نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نقد دیدگاه فئودالیسم در ایران

تاریخ در قالب / احمد سیف

نگاهی به آثار تاریخ‌نگاران شوروی درباره‌ی ایران:
پتروشفسکی مدعی است كه براساس بینش ماركس از تاریخ، تاریخ ایران را وارسیده است. وارسی دیدگاه پتروشفسکی بدون توجه به این امر، كار بیهوده و غیر مفید و خود-گول‌زنی است. به سخن دیگر، سؤال این است كه بین آنچه كه تاریخ به روایت ماركس است و آنچه در تحلیل پتروشفسکی داریم چه میزان هم‌خوانی و چه‌قدر تناقض وجود دارد؟