نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نقد لیبرالیسم کلاسیک

آزادی‌ها بدون لیبرالیسم / آندرو کولیر / ترجمه‌ی فرید صابری

می‌توان مفاهیم-ارزش‌های سیاسی را رمز زدوده کرد، یعنی نشان داد چگونه می‌توانند باعث بدفهمی شوند و چگونه می‌توان، با فرض یک سبک اندیشه‌ی سیاسی [رئالیستی] مبتنی بر تناقض‌های [اجتماعی واقعی] به جای سبکی بر محور ایده‌آل، آن‌ها را بدون بدفهمی به کار گرفت. در بحث حاضر این کار در زمینه‌ی مفهوم آزادی به کار می‌رود.