نقد

برچسب: نقد کتاب سرمایه انحصاری نوشته پل باران و پل سوییزی

ارزیابی انتقادی «سرمایه‌ی انحصاری» / زولتان زیگدی / ترجمه‌ی فرشید واحدیان

بیش از پنجاه سال قبل سوییزی و باران کتاب سرمایه‌ی انحصاری را منتشر کردند. این نوشته از بسیاری جهات دیدگاه‌های جدیدی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی ارائه کرد که از زمان انتشار تا به امروز، تأثیرگذار بوده است. علل گوناگونی برای بزرگداشت انتشار این اثر درخشان و پژوهشی وجود دارد. در عین حال به دلایل بسیار می‌بایست این کتاب را محصول دوران انتشار آن دانست.