نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نمایشگاه تعلیق از آثار ثمیلا امیرابراهیمی

شهر صلب / یوسف اباذری

درباره نمایشگاه نقاشی‌های ثمیلا امیرابراهیمی:
نقاشی‌های ثمیلا امیرابراهیمی روایت به پیروزی رسیدن سرمایه‌داری مالی و شکست مدعیان هنری و غیرهنری امکان گذار مؤدبانه از آن است، جهانی که اسطوره و تاریخ‌اش چنان درهم تنیده‌اند و سرنوشت آدمیان را رقم زده‌‌اند که وجود یا عدم وجودِ تعلیق به مسئله‌ای حیاتی بدل شده است.