نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: هستی‌شناسی انقلاب

هستی‌شناسی خیزش توده‌ای؛ ایدئولوژی، رهبری و سازماندهی / محمد حاجی‌نیا

(با نگاه به مسائل جنبشِ زن، زندگی، آزادی)
__________________
خیابان در خروش است و این‌که در ادامه، کدام لایه‌بندی اجتماعی، با چه کمیت و کیفیتی دست‌های همبستگی رقصندگان استوار این خیزش را بفشارند و در کدام مسیر گام بردارند، علاوه بر فاکتورهای پیچیده‌ی عینی به گرایش‌های ذهنی و ارائه‌ی چشم اندازهای سیاسی وابسته است.