نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: ویژگی سنی و نسلی اعتراضات ایران 1401

علیه صغارت، برای نجات زندگی / بشیر خادملو

درباره‌ی جنبش ژینا:
زمینه‌ها، ماهیت، ویژگی زنانه‌ی جنبش، ویژگی‌های نسلی و سنی