نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کتاب چرا ما آدم های خوبیم؟

تبلیغ نادانی عمومی  / دیوید کرامول / ترجمه احمد سیف

/ «فصلی از کتاب: «چراما آدم‌های خوبیم؟ /   «اگر توده‌ی مردم از زنجیر آهنی آزاد باشند باید زنجیر نقره‌ای را بپذیرند. اگر توده‌ دوست نداشته باشد، رعایت نکند، و اطاعت نورزد نباید انتظار داشته باشد که درفریب‌اش نکوشند.» هارولد راسل(1)   زنجیره‌ی فریب دوست داریم فکر کنیم که آزادیم و از نیروهای بیرونی تأثیر… ادامهٔ مطلب ›