نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کنشگری دیاسپورای ایرانی در خیزش ژینا

ژئوپلتیک دیاسپورا در میانه‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی» / مریم لشکری

در حالی‌که بسیج گروه‌های دیاسپورا، در زمان‌های متعدد به خصوص در ماه‌های اولیه‌ی پس از قتل ژینا، به شکل‌گیری همبستگی میان ایرانیان داخل و خارج منجر شد، مناسبات نابرابر قدرت‌های سیاسی و ژئوپلتیک، نقش سازنده‌ی ایرانیان دیاسپورا را در معرض تهدید قرار داده است. این متن به بررسی شکل‌گیری دو نگاه متفاوت از همبستگی دیاسپورا می‌پردازد: همبستگی ناسیونالیستی و همبستگی عرضی.