نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: گودرز اقتداری

انسان‌گرایی مارکسیستی رایا دونایفسکایا و بدیل سرمایه‌داری / پیتر هیودیس / ترجمه‌ی گودرز اقتداری

یکی از شخصیت‌های تاریخ مارکسیسم که مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته، رایا دونایفسکایا (۱۹۱۰–۱۹۸۷) است. دونایفسکایا با ترویج بدیل انسان‌گرایانه (اومانیستی) برای اشکال بی‌شماری از بیگانگی که معرّف جامعه‌ی مدرن است، پیش‌فرض‌های مارکسیسم مستقر را به چالش کشید.