نقد اقتصاد سیاسی

نمایه 1393

red flowers

پایان زمستان و آغاز بهار و سال نو، فرصتی است برای شادباش به کلیه‌ی خوانندگان و همکاران سایت نقد اقتصاد سیاسی. طی یک سال گذشته «نقد اقتصاد سیاسی» با یاری کلیه‌ی همکاران دور و نزدیک، ده‌ها مقاله، یادداشت و گفت‌وگوی اختصاصی منتشر کرد. شادباش نوروز 1394، فرصتی است برای آرزوی سالی سرشار از امید، و سپاس‌گزاری از کلیه‌ی پدیدآورندگان مقالات و خوانندگان نقد اقتصاد سیاسی.

نمایه‌ی مقالات «نقد اقتصاد سیاسی» دریک سال گذشته به شرح زیر است. با کلیک کردن روی عنوان هر یک از نوشته‌ها به متن کامل آن دسترسی پیدا می‌کنید. هچنین با کلیک کردن روی هریک از کلیدواژه‌ها، کلیه‌ی نوشته‌های نقد اقتصاد سیاسی در زمینه‌ی موضوع یادشده در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد.

عنوان مقاله نویسنده / مترجم کلیدواژه‌ها
کمیسرهای بازار آزاد آرش اسدی محمود سریع القلمنولیبرالیسمنخبه گراییآرش اسدیاقتدارگرایی در ایران عهد قاجار
اقتصاد پساکینزی احمد سیف مایکل کالسکیپی یر سرافااقتصاد پساکینزیاحمد سیف,تاریخ عقاید اقتصادیجان مینارد کینز
فلسطین، ناهمسازی‌ها، نومیدی‌ها و امیدها سعید رهنما مذاکرات صلح فلسطین,هبروناورشلیمجنبش جهانی تحریم اسراییل و لغو سرمایه گذاری در آن,رام اللهسعید رهنما
سمیرامین از مصر و ترکیه می‌گوید سمیر امین / ترجمه نوژن اعتضادالسلطنه مصرنوژن اعتضاد السلطنهژنرال سیسی,آتاتورکاخوان المسلمیناسلام سیاسیبهار عربیترکیهجمال عبدالناصرحزب عدالت و توسعه
کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم محمد مالجو محمد مالجوکالایی سازی,کالایی سازی طبیعتاقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایراناقتصاد سیاسی دولت یازدهمانباشت از طریق سلب مالکیت
تنش‌های ایدئولوژیک سرمایه‌داری امانوئل والرشتاین / ترجمه احسان پورخیری و هیمن برین هیمن برینامانوئل والرشتایناحسان پورخیریتبعیض نژادیتبعیض جنسیجهان شمول گراییسیستم جهانی سرمایه داری
شکاف میان تنش‌های اقتصادی ـ سیاسی و سوژه‌های تغییر اجتماعی امین حصوری محمد مالجو,اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن در دولت یازدهمامین حصوریدولت یازدهم
بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جست‌وجو برای جامعه‌ای جدید پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی فرایند گردش,نظریه مصرف نامکفیکارل مارکسپیتر هیودیسبازتولید گستردهحلد دوم سرمایهحسن مرتضویرزا لوکزامبورگ
اقتصاد به روایت هیمن مینسکی احمد سیف هیمن مینسکیاقتصاد پساکینزیاحمد سیفبحران مالی,تاریخ عقاید اقتصادی
هانری لوفور و ماتریالیسم دیالکتیکی آیدین ترکمه منطق دیالکتیکیماتریالیسم دیالکتیکیمارکسیسم ارتدکس,هانری لوفورپراکسیسآیدین ترکمه
بحران اوکراین و کمپانی‌های آمریکایی استخراج نفت و گاز طبیعی نائومی کلاین / ترجمه مهرداد امامی مهرداد امامی,نائومی کلاینگرمایش زمینانرژی های تجدیدناپذیربحران اوکراین,بحران زیست محیطیشرکتهای استخراج نفت و گاز
آیا انقلاب‌ها همیشه شکست می‌خورند؟ جان مالینو / ترجمه مهدی صابری مهدی صابری,انقلابانقلاب بورژواییجان مالینو
اوکراین: خیزش مردمی در سایه‌ی روسیه‌ی پوتین کوین اندرسن / ترجمه فرزانه راجی فرزانه راجی,نواستالینیسمپان اسلاویسماوکراین,اتحادیه اروپا. کوین اندرسونجنبش میدانرایا دونایفسکایا
قوت‌ها و ضعف‌های نظریه‌ی سرمایه نزد توماس پیکتی الکس کالینیکوس/ ترجمه بابک پاشاجاوید کارل مارکسالکس کالینیکوسبابک پاشاجاویدتوماس پیکتیسیمون کوزنتسسرمایه در قرن بیست‌ویکم
نوتوسعه‌گرایی: فراسوی نولیبرالیسم؟ ماریانو فلیز / ترجمه منصور احسان منصور احسان,ماریانو فلیزنولیبرالیسمنوتوسعه گراییآرژانتینامریکای لاتین
تأملاتی درباره‌ی کتاب پیکتی دیوید هاروی / ترجمه احمد سیف نولیبرالیسماحمد سیفتوماس پیکتیدیوید هاروی,سرمایه داریسرمایه در قرن بیست و یکم
شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو فریدا آفاری ف.هـ. وانگفریدا آفاری,لیو شائو چیموریس مایزنرمائو,مائویسمچیننایجل هاریسیو شوئتپارش چاتوپاهیایآلن بدیو,انقلاب فرهنگی چینرایا دونایفسکایاسیمون لیزسرمایه داری دولتیشارل بتلهایم
بتلهایم، سرمایه‌داری دولتی و مائو: از حاشیه تا متن پرویز صداقت فریدا آفاری,مائوچینپرویز صداقت,اقتصادهای پسا سرمایه داری,اقتصادهای دوران گذاربدیل سرمایه داریسرمایه داری دولتیشارل بتلهایم
مانیفست ما برای اتحادیه‌ی اروپا توماس پیکتی و دیگران مالیات از شرکتها,مالیات ستانی تصاعدیاتحادیه اروپابحران یوروتوماس پیکتی,سینا چگینی
یادداشتی مقدماتی درباره‌ی مفهوم دموکراسی جورجو آگامبن / ترجمه ادریس شیخی قرارداد اجتماعی,ژان ژاک روسوادریس شیخی,ارسطو. میشل فوکوجورجو آگامبن,دموکراسی
بهتر از بازتوزیع درآمد ریچارد ولف / ترجمه احمد سیف کنترل کارگری,احمد سیفبازتوزیع درآمدتوماس پیکتیریچارد ولفسرمایه در قرن بیست و یکم
بازهم درباره‌ی شارل بتلهایم، انقلاب فرهنگی مائو، سرمایه‌داری دولتی و بدیل آن فریدا آفاری فریدا آفاری,مائوچینپرویز صداقت,اقتصادهای پسا سرمایه داری,اقتصادهای دوران گذاربدیل سرمایه داریسرمایه داری دولتیشارل بتلهایم
زمینه‌های قیام ژوئن در برزیل رائول زیبه‌چی / ترجمه پروانه قاسمیان  پروانه قاسمیان,برزیلجنبش های افقیجنبش های شهریجنبش های ضد سیستمی,رائول زیبه‌ چی
معنای انتخابات اروپا آلن وودز / ترجمه مهرداد امامی مهرداد امامی,پارلمان اروپاآلن وودزبرنامه ریاضت اقتصادی
سیر تحولات درآمدهای بالا از منظر تاریخی و بین‌المللی توماس پیکتی و امانوئل سائز / ترجمه بابک پاشاجاوید امانوئل سائزبابک پاشاجاویدتوماس پیکتیتوزیع درآمدسیمون کوزنتس
خرد عمومی در گروندریسه و گامی فراتر از آن تونی اسمیت / ترجمه حسن آزاد نظریه ارزش,ویرنوورچه لونهکارل مارکس,گروندریسهپسافوردیسمتونی اسمیتحسن آزادسرمایه داری دانش مدار
نقدی بر نظریه‌ی طبقه‌ی متوسط کریم منیری کار فکری,کار مولدکار یدیکار غیرمولد,کارل مارکسکریم منیریطبقه متوسط
سرمایه‌داری و ناسرمایه‌داری پرویز صداقت فریدا آفاری,هفده تناقض و پایان سرمایه داری,پرویز صداقتاقتصادهای پسا انقلابیاقتصادهای دوران گذاربدیل سرمایه داریدیوید هاروی,سوسیالیسم واقعاً موجودسرمایه داری دولتی
بیداری از خواب جامعه‌ی نمایش مسعود بیننده موقعیت گرایاننمایشگاه کتاب. مسعود بینندهگی دوبور,جلمعه نمایش
معمای سرمایه از نگاه دیوید هاروی مجید امینی مجید امینیمعمای سرمایه,بحران سرمایه داریبدیل سرمایه داریدیوید هاروی
درآمدی بر ضرب‌آهنگ‌کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمره هانری لوفور / ترجمه آیدین ترکمه هانری لوفورآیدین ترکمه,ضرب‌آهنگ‌کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمره
واقعیت انقلاب فرهنگی چین امید بهرنگ فریدا آفاری,مائوچینامید بهرنگانقلاب فرهنگیباب آواکیانریموند لوتا
درباره‌ی سرمایه‌داری دولتی و دوره‌ی گذار فریدا آفاری  فریدا آفاری,پرویز صداقتبدیل سرمایه داری,سرمایه داری
سومین شماره‌ی فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی   فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی
مکتب وابستگی و توسعه‌نایافتگی اقتصادی احمد سیف مکتب وابستگیوالت وایت روستوآندره گوندر فرانکاحمد سیفتوسعه نیافتگیتاریخ عقاید اقتصادیرائول پربیش
نژادپرستان و ضدنژادپرستان اتین بالیبار / ترجمه سینا چگینی مگنوس هیرشفیلد,نژادپرستیپیر آندره تاگویفاتین بالیبارسینا چگینی
فلسطین: اکنون تنها راه‌حل، راه‌حل یک دولت است جان ریس / ترجمه بابک پاشاجاوید مناقشه فلسطین ـ اسراییلناسیونالیسم عربیاسلام سیاسیبابک پاشاجاویدبحران غزه,جان ریسحماسسازمان آزادیبخش فلسطین
کار مولد و غیرمولد: تلاشی برای تبیین و طبقه‌بندی آن احمت توتاک / ترجمه حسن آزاد نظریه ارزشکار مولدکار غیرمولدکارل مارکس,پیرو سرافاآدام اسمیتاحمت توناکحسن آزادسنگور سوران
امپریالیسم و دلاری‌کردن اقتصاد احمد سیف امپریالیسماحمد سیفحق الضربدلاری کردن
بن‌بست آلتوسری کوین اندرسن / ترجمه مهیار نیازی لویی آلتوسرمهیار نیازیمارکسیسم ساختارگرانقد آلتوسرکوین اندرسون
مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری / 1 / گفت‌وگوی سعید رهنما با رابرت آلبریتون گذار از سرمایه داریبدیل سرمایه داریجامعه دوران گذاررابرت آلبریتون,سوسیال دموکراسی رادیکالسعید رهنما
طبقه در سرمایه‌داری مدرن ریچارد ابرنتی / ترجمه امین حصوری امین حصوری,بریتانیاریچارد ابرنتیسرمایه داری مدرنطبقهطبقه متوسط جدیدطبقه کارگر
برآمد شبه‌نظامیان اسلام‌گرا از لیبی تا دولت اسلامی ویجای پراشاد / ترجمه سهیل آصفی  لیبیمروان برغوثیهندویجای پراشادامی گودمناسلام سیاسیاسراییلبهار عربیحماسدولت اسلامیداعش,سهیل آصفی
در جست‌وجوی نگاه خیره‌ی غربی آرش اسدی فیلم پل چوبیمهدی کرم‌پورکسی از گربه‌های ایرانی خبر نداردآرش اسدیبهمن قبادیجنبش سبزحنا مخملبافروزهای سبزسینمای اصلاح‌طلب
نوار غزه و کرانه‌ی باختری: دو برخورد اسراییل و دو حق انتخاب غم‌انگیز فلسطین سعید رهنما  نوار غزهکرانه باختری,اسلام سیاسیبحران غزهجنبش جهانی تحریم اسراییل و لغو سرمایه گذاری در آنحماسسعید رهنما
نوامپریالیسم: امپریالیسم در عصر جهانی‌سازی احمد سیف میزگرد اروپایی صنعتگران,میزگرد تجاری امریکامجمع اقتصادی جهانینولیبرالیسم,نوامپریالیسمنظریه توطئهکمیسیون سه جانبهگروه بیلدربرگاحمد سیفبانک جهانیجهانی سازی,داووسسازمان تجارت جهانی,سرمایه مالیصندوق بین المللی پول
دیالکتیک تعین مکانی سرمایه پیتر هیودیس / ترجمه مهدی صابری  مهدی صابریپیتر هیودیسامپریالیسمانباشت سرمایه,اتو سکی اوتوبازتولید گستردهرزا لوکزامبورگ
درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور آیدین ترکمه فضاهانری لوفورآیدین ترکمهبیگانگیتولید فضا,دیالکتیکزمانزندگی روزمره,شیوه تولید
سرمایه‌داری: داستان اشباح ارونداتی روی / ترجمه فیروزه مهاجر فیروزه مهاجر,ارونداتی رویبنیادهای موقوفه,سرمایه داری، داستان اشباح
مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری / 2 / گفت‌وگوی سعید رهنما و ژیلبر اشکار  ژیلبر اشکارگذار از سرمایه داریبدیل سرمایه داری,جامعه دوران گذارسوسیال دموکراسی رادیکالسعید رهنما
مقاومت کوبانی دیوید گرابر / ترجمه احمد سیف  کوبانیکردستان,احمد سیفدیوید گرابرداعش,عبدالله اوجالان
کوبانی در محاصره پاتریک کوبرن / ترجمه احمد سیف کوبانی,کردستانپاتریک کوبرناحمد سیفاسلام سیاسیداعش
سوریه: گرایش دوگانه‌ی ترکیه امانوئل والرشتاین / ترجمه پرویز صداقت پرویز صداقتامانوئل والرشتاینترکیه,حزب کارگران کردستانحزب عدالت و توسعهداعشسوریه. کوبانی
کوبانی و خطراتی که در کمین نشسته‌اند جل برینسما / ترجمه پرویز صداقت کوبانیکردستان,ترکیهجل برینسماحزب کارگران کردستانحزب اتحاد دموکراتیک,سوریه، پرویز صداقت
سلامت و توسعه‌ی اقتصادی پل فارمر و آراچو کاسترو / ترجمه مزدک دانشور مزدک دانشورپل فارمرآراچو کاستروانسان شناسی پزشکیسلامت و توسعه اقتصادی
بازگشت جهادی‌ها الیوت مورفی / ترجمه پرویز صداقت گروه های جهادی,پاتریک کوبرنپرویز صداقت,القاعدهالیوت مورفیاسلام سیاسی,بازگشت جهادی‌هاداعشعراق,عربستان سعودی
درباره‌ی تناقض دیوید هاروی / ترجمه خسرو کلانتری هفده تناقض و پایان سرمایه‌داریواقعیت و نمودتناقض,خسرو کلانتریدیوید هاروی
دموکراسی رادیکال در کردستان سوریه کارلوس زاراتازا / ترجمه پرویز صداقت کارلوس زاراتازا, خاورمیانهکوبانیکانتون های کردستاندموکراسی رادیکال
چرا در منطقه‌ی یورو غیر از ریاضت اقتصادی بدیل دیگری نیست؟ احمد سیف احمد سیفبانک مرکزی اروپابحران یوروجهانی سازی,ریاضت اقتصادی
قانون گرایش نزولی نرخ سود کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی قانون گرایش نزولی نرخ سودنظریه بحران نزد مارکس,کارل مارکسجلد سوم سرمایهحسن مرتضوی
اورشلیم: شهری در اضطراب سعید رهنما کرانه باختریاورشلیمبیت المقدسبحران فلسطینسعید رهنما
مارکسیسم و زندگی روزمره کاندشکا گوناردنا / ترجمه آیدین ترکمه نقد زندگی روزمره, کاندشکا گوناردناآیدین ترکمه امر روزمرهانقلاباوربانبیگانگی, تمامیت,  دیالکتیکروزمرگی ,سوسیالیسم
ژیژک: ملغمه‌ی غریب واقعیت و توهم تری ایگلتون / ترجمه احمد سیف اسلاوی ژیژک,بازگشت مطلقتری ایگلتون. دردسر در بهشت
نظریه‌ی بحران، قانون گرایش نزولی نرخ سود و مطالعات مارکس در دهه‌ی 1870 میکاییل هاینریش / ترجمه حسن مرتضوی قانون گرایش نزولی نرخ سودمیکاییل هاینریشنظریه بحران نزد مارکسکارل مارکس,جلد سوم سرمایهحسن مرتضوی
امریکا و افغانستان ویلیام بلوم / ترجمه احمد سیف ویلیام بلوماقتصاد سیاسی نفتاحمد سیفجنگ افغانستانخط لوله تاپی ب
کارآگاه، چونان نقشه‌نگار قدرت ابراهیم محمودی فاطمه صادقیکشف حجاب,ابراهیم محمودیجنسیت و تجدد
فراسوی سرمایه‌ی ایستوان مزاروش: مفهوم‌پردازی بدیلی رهایی‌بخش پیتر هیودیس / ترجمه نوید قیداری نوید قیداریکارل مارکسگئورگ لوکاچپیتر هیودیسایستوان مزاروشتاریخ و آگاهی طبقاتیرایا دونایفسکایا
تناقض‌های پسامدرنیسم تری ایگلتون / ترجمه محسن ملکی محسن ملکی,مطالعات فرهنگیچینپسامدرنیسم,تری ایگلتونروشنگری
زنان مبارز کوبانی و سیاست مسیانیک مسعود بیننده کوبانی. مسعود بینندهداعش
بازار آشفته‌ی نفت احمد سیف  خاورمیانهاقتصاد سیاسی نفتاحمد سیف
شرق‌شناسی وارونه ژیلبر اشکار / ترجمه سیامند زندی فرانسوا فورهمیشل فوکومیشل سراماکسیم رودنسون,ژیلبر اشکاراولويه کارهاولیویه روآادوارد سعیدسیامند زندی,شرق شناسیشرق شناسی وارونه,صادق جلال‌العظم
مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری گفت‌وگوی سعید رهنما با لیو پانیچ لیو پانیچگذار از سرمایه داریبدیل سرمایه داری,جامعه دوران گذارسوسیال دموکراسی رادیکالسعید رهنما
تبار خیزش عربی سهیل آصفی آدام هانیهبهار عربیتبار خیزشسهیل آصفی
امپریالیسم ویلیام ک. تب / ترجمه صادق فلاح پور نولیبرالیسمهری مگدافویلیام تبامپریالیسم,تجارت آزادصادق فلاح پور
اقتصاد پی‌یر سرافا احمد سیف  پی یر سرافاآنتونیو گرامشیاقتصاد نئوکلاسیکتاریخ عقاید اقتصادیجان مینارد کینز
ترورهای پاریس در بستر جهانی کوین اندرسون / ترجمه مهرداد امامی مهاجرتمهرداد امامیکوین اندرسوناسلام هراسی,اسلام گراییشارلی هبدو
توماس پیکتی در سرزمین عجایب پرویز صداقت محسن رنانیپرویز صداقتاصلان قودجاقیتوماس پیکتیسرمایه در قرن بیست و یکم
مفاهیم نظری انباشت سرمایه حسن مرتضوی کارل مارکسانباشت به مدد سلب مالکیتانباشت سرمایهحسن مرتضویدیوید هارویرزا لوکزامبورگسرمایهسرمایه داری
معمای انباشت سرمایه‌ی موهومی پرویز صداقت پرویز صداقتانباشت سرمایهانباشت سرمایه موهومی,بازار پولبازار سرمایهبخش مالی,بخش مالی در اقتصاد ایرانسرمایه موهومیسرمایه مالی
پیکتی در آینه‌ی آکادمی وطنی یا چه‌گونه بر آثار ترجمه «مقدمه» ننویسیم؟ بابک پاشاجاوید محسن رنانیکارل مارکسبابک پاشاجاویدتوماس پیکتیسرمایه درقرن بیست و یکم
آن‌چه درباره‌ی اقتصاد امریکا به شما نمی‌گویند احمد سیف اقتصاد امریکااحمد سیف,بدهی های امریکاطرح پونزی
سیریزا در قدرت لیو پانیچ / ترجمه مهیار نیازی لیو پانیچ,مهیار نیازییونانسیریزا
دیدگاه مارکس، لوکزامبورگ، لوفور و هاروی درباره‌ی فضا فریدا آفاری فریدا آفاری,هانری لوفورکارل مارکسپیتر هیودیساقتصاد سیاسی فضادیوید هارویرزا لوکزامبورگ
سیریزا سوسیال دموکراتیزه شد کارل هاینس روت / ترجمه کاووس بهزادی  یونان,کاووس بهزادیکارل هاینس روت,اتحادیه اروپاسیریزا
درباره‌ی مکان و فضا و درهم‌تنیدگی دیالکتکی‌شان اندرو مری‌فیلد / ترجمه آیدین ترکمه فضامكاننظریه‌ی فضاییهانری لوفورهستی‌شناسی,آیدین ترکمهاندرو مری فیلد,دیالكتیك
اقتصاد سیاسی آب احمد سیف محیط زیستکالایی شدن,اقتصاد سیاسی آباحمد سیف,سرمایه داری
رویکرد رادیکال به بحران جوّی کریستین پارتنی / ترجمه منصور احسان منصور احسان,محیط زیستکریستین پارنتی,سرمایه داری
در دفاع از نظریه‌ی ارزش مارکس حسن آزاد موسی غنی‌نژادمایکل هارتمارژینالیست‌هامساله تبدیل ارزش به قیمتنوریکاردویی ها,نئوکلاسیکهانظریه ارزشکار ساده و کار ماهرکارل مارکسپیرو سرافاایزاک ایلیچ روبین,اتونومیستهابوم باورکتونی نگریحسن آزاددیوید ریکاردو,رومن روسدلسکیرودلف هیلفردینگسرمایه اجتماعی
مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری / 4 / گفت‌گوی سعید رهنما با سام گیندین گذار از سرمایه داریبدیل سرمایه داریجامعه دوران گذارسوسیال دموکراسی رادیکالسام گیندینسعید رهنما