نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اقتصاد ژئوپلیتیکی نفوذ چین در ایران

اقتصاد ژئوپلیتیکی نفوذ چین در ایران / حامد سعیدی

امپراتوری سرمایه و توسعه‌ی ناموزون
__________________
در نتیجه‌ی درهم‌آمیختگی اقتصاد ایران در اقتصاد چین، اولی هم‌چنان منبع استخراج و تولید انرژی و مواد خام باقی مانده است و دومی فرایند پرشتاب صنعتی‌سازی اقتصادی را طی می‌کند. در تحلیل نهایی روابط اقتصادی و سیاسی چین و ایران در خدمت بازتولید مناسبات اجتماعی تولید سرمایه‌داری، بازتولید مناسبات طبقاتی و بازتولید ساخت قدرت در هر دو کشور جهت تداوم سلطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار و ذی‌نفعان در حاکمیت سیاسی بر اکثریت توده‌های کارگر و فرودست جامعه است