نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: انقراض ششم

چه‌گونه انقراض ششم را متوقف کنیم؟ / کامران نیری

انقراض ششم بشرزاد یک تهدید وجودی برای بخش اعظم حیات بر کره‌ی زمین، ازجمله گونه‌ی انسان، است. در این جستار، پیشنهاد ئی. او. ویلسون حشره‌شناس، مدافع حفاظت از محیط‌زیست و طبیعت‌گرای پرآوازه در کتاب اخیرش، «نیم-زمین: مبارزه‌ی سیاره‌ی ما برای حیات» (2016)، برای متوقف و معکوس کردن انقراض ششم، موردبررسی انتقادی قرار می‌گیرد.