نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دنیش وادیول

همچون کسی که پوست خویش را به بازار آورده است / دینش وادیول

مارکس، ایریگارای، دریدا و کالایی‌شدن حیوانات:
در این مقاله کاوشی فلسفی از کالایی شدن حیوانات را با تمرکز ویژه بر مارکس و فرایند اِعمال ارزش در یک سیستم مبادله ارائه می‌شود.