نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دیدگاه‌های یان آنگس، پل برکت، کوین اندرسون،مایکل هاینریش، و باب جسوپ درباره‌ی کتاب اکوسوسیالیسم کارل مارکس

مارکسِ اکوسوسیالیست / گزینش و ترجمه‌ی محمدرضا جعفری

پرونده‌ای در معرفی و بررسی کتاب
«اکوسوسیالیسمِ کارل مارکس: سرمایه، طبیعت و نقد ناتمام اقتصاد سیاسی»
نوشته‌ی کوهی سایتو
به همراه مصاحبه با کوهی سایتو