نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: فرشید یزدانی

مارکس و سیاست مدرن در دام دانش افواهی / فرشید یزدانی

«مارکس و دمکراسی – در دانش افواهی بابک احمدی» نوشته‌ی حسن قاضی مرادی، کتابی است که هدف خود را «ارایه‌ی گزارشی انتقادی از یک جلوه‌ی دانش افواهی در آثار مدعی پژوهشگری، به مخاطبان این آثار» تعریف می‌کند. کتاب مورد نقد، کتاب «مارکس و سیاست مدرن» نوشته‌ی بابک احمدی است.

خیر، نمی‌توان! / فرشید یزدانی

نگاهی نقادانه به کتاب
«انقلاب اجتماعی، سیاست و دولت رفاه در ایران»