نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: همایون کاتوزیان

واقعاً چرا پس از سال‌ها حکایت همچنان باقی است؟ / آرمان نهچیری

پاسخ به انتقادهای محمدعلی (همایون) کاتوزیان به دیدگاه‌های طرح شده در میزگرد «حزب توده و نیروی سوم: از اسطوره تا واقعیت»

حکایت همچنان باقی‌ست / همایون کاتوزیان

نقد دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در میزگرد «حزب توده و نیروی سوم: از اسطوره تا واقعیت»

غیبت‌های نظری در فراروایت همایون کاتوزیان / محمد مالجو

متن سخنرانی در کنفرانس جامعه‌شناسی تاریخی ایران: بررسی و نقد آثار همایون کاتوزیان، دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، چهارم اسفند 1395